Tìm kiếm

Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán

Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng ở Công ty cổ phần Traphaco


Hiện nay, khi nền kinh tế nước ta được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng X- hội chủ nghĩa, cùng với sự sôi động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các Doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thử thách lớn. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt đó, các Doanh nghiệp buộc phải làm ăn có hiệu quả và lỗ – lãi trở thành vấn đề sống còn đối với mỗi Doanh nghiệp . Các Doanh nghiệp hoạt động trên thị trờng bao giờ cũng nhằm mục đích thu lợi nhuận. Để đạt đợc mục tiêu đó, Doanh nghiệp phải thực hiện bán hàng. Bán hàng là khâu cuối cùng của lưu thông, đa hàng hóa vào sử dụng và kết thúc quá trình vận động của hàng hóa. Tuy nhiên trên góc độ Doanh nghiệp bán hàng là tạo ra doanh thu. Tỷ trọng doanh thu của Doanh nghiệp trên thị trường chính là thị phần mà Doanh nghiệp nắm giữ. Thị phần là một trong những chỉ tiêu đánh giá khả năng chiếm lĩnh thị trường và khả năng lớn mạnh của Doanh nghiệp . Doanh thu chính là lợng tiền Doanh nghiệp thu về, hoặc có quyền thu khi bán hàng. Sau khi trừ đi tất cả chi phí phần còn lại là lợi nhuận. Do đó muốn có lợi nhuận cao Doanh nghiệp phải có đựơc doanh thu bán hàng.Với ý nghĩa quan trọng của nghiệp vụ bán hàng như vậy, em thấy kế toán bán hàng là một đề tài thiết thực cần nghiên cứu hoàn thiện, và đây cũng chính là lý do em chọn đề tài “Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng ở Công ty cổ phần Traphaco” và mong muốn đóng góp kết quả học tập nghiên cứu của mình vào công tác hoàn thiện kế toán bán hàng ở Công ty cổ phần Traphaco cũng như trong Doanh nghiệp  thương mại nói chung.