Tìm kiếm

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

SẮP ĐẶT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỚI MẪU CHIẾN LƯỢC


Sắp đặt kế hoạch hành đọc với mẫu chiến lược. Trong chương này, chúng ta sẽ đi qua các nội dung sau: -Mở rộng việc lập trình hướng đối tượng -Làm quen với các khái niệm trừu tượng , đóng gói, đa hình và kế thừa -Chuyển đổi qua lại giữa 2 khái niệm “is-a” và “has-a” -Xử lý công việc bằng các thuận toán -Áp dụng mẫu Strategy vào thực tế